Przejdź do produktów

Jakie uprawnienia posiada pracownik ochrony?

Pracownik ochrony odgrywa kluczową rolę w firmie ochroniarskiej. To od jego umiejętności, doświadczenia, postawy i kwalifikacji zależy wizerunek i renoma firmy. Kwalifikacje takiego pracownika ochrony potwierdzają przede wszystkim dyplomy, świadectwa, zaświadczenia czy certyfikaty z ukończonych szkoleń i kursów. Z pracownikami ochrony spotykasz się praktycznie codziennie. Wykonują oni swoje obowiązki w bankach, instytucjach, galeriach handlowych, marketach, na osiedlach mieszkaniowych czy na imprezach masowych. Ich praca polega głównie na chronieniu określonego mienia lub terenu przed wtargnięciem niepowołanych osób. Dzięki pracownikom ochrony możesz skutecznie chronić obiekt i mienie przed próbami włamań, kradzieży czy aktami wandalizmu oraz przeciwdziałać różnym przestępstwom, do których mogłoby dojść na chronionym obszarze. W sytuacji, gdy dany pracownik dostrzeże osobę dewastującą nieruchomość, to pracownik ochrony może ująć taką osobę i przekazać ją policji.

Jakie prawa i obowiązki mają pracownicy ochrony?

Kwalifikowany pracownik ochrony działa na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 roku, która nadaje mu nie tylko przywileje, ale również szereg obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek noszenia przy sobie legitymacji, którą w określonych sytuacjach ma obowiązek okazać. Pracownik ochrony powinien zapobiegać zagrożeniom i minimalizować sytuacje ryzykowne. Przepisy ustawy wskazują, że pracownicy ochrony mają prawo do:

– ustalania uprawnień do przebywania na chronionym terenie lub obiekcie,

wylegitymowania osoby przebywającej na chronionym terenie w celu ustalenia jej tożsamości,

– kontroli bagażu i sprawdzania odzieży osób wchodzących do budynku lub na dany teren – w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że osoby te próbują wnieść przedmioty niedozwolone,

– wezwania osób nieuprawnionych lub zakłócających porządek do opuszczenia chronionego obszaru, lub obiektu,

– zatrzymania osób, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz chronionego mienia,

– użycia środków przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia dóbr powierzonych ochronie. W szczególnych wypadkach pracownicy ochrony mogą użyć broni palnej.

Pracownik ochrony nie ma prawa przeszukać Twoich rzeczy. Może natomiast poprosić o pokazanie tego, co masz w plecaku lub kieszeni. Zgodnie z ustawą o ochronie dóbr i mienia pracownik, który przekroczy swoje uprawnienia lub nie dopełni obowiązku, naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Jakich środków przymusu może użyć pracownik ochrony?

Zawarte w wyżej wymienionej ustawie przepisy określają postępowanie w sytuacjach zagrożenia osób lub mienia. W takich przypadkach pracownik ochrony fizycznej ma prawo do użycia środków przymusu bezpośredniego. Wśród nich znajduje się głównie:

– siła fizyczna,

– kajdanki,

– służbowe pałki obronne,

– gaz pieprzowy,

– broń palna.

Główną przesłanką do użycia broni palnej jest powstrzymanie działania zmierzającego do ataku na zdrowie, życie lub wolność uprawnionego, lub innej osoby, wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania, przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego czy przeciwdziałania niszczeniu mienia. Środków przymusu pracownicy ochrony nie mogą używać prewencyjnie. Zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, środków przymusu należy używać proporcjonalnie do stopnia zagrożenia. Przy czym należy wybrać środek o jak najmniejszej dolegliwości (aby wyrządzona szkoda była jak najmniejsza). Środków przymusu bezpośredniego i broni palnej nie można jednak używać w stosunku do kobiet w widocznej ciąży, osób w podeszłym wieku, dzieci do 13 lat czy osób o widocznej niepełnosprawności.