Przejdź do produktów

Gdzie jest obowiązek stosowania DSO?

DSO, czyli Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze stanowią istotny element ochrony przeciwpożarowej budynków. Służą one zwiększeniu bezpieczeństwa w budynkach poprzez uruchomienie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych. Dzieje się to najczęściej w przypadku konieczności ewakuacji osób z miejsca zagrożonego pożarem, aktu terrorystycznego lub innego stanu, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi. Informacje o zagrożeniu mogą być nadawane automatycznie, czyli po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru (SSP) lub manualnie, tj. na żądanie operatora.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze pełnią głównie funkcję ewakuacyjną i różnią się od tradycyjnych systemów nagłośnieniowych dużo wyższymi wymaganiami odnośnie parametrów akustycznych, samokontroli czy odporności na zakłócenia. To samo tyczy się głośników, kabli i systemów mocowania. Mowa tutaj o możliwości pracy w warunkach awaryjnych, np. przy częściowym uszkodzeniu lub braku zasilania podstawowego.

Każdy element wykorzystywany w ramach DSO musi przejść wiele badań klimatycznych i funkcjonalnych oraz posiadać zrozumiałość mowy. Tak wysokie wymagania stawiane projektowaniu, instalacji i obsłudze systemów ostrzegawczych zapewniają ich niezawodność w sytuacjach kryzysowych. Dzięki Dźwiękowym Systemom Ostrzegawczym możliwe jest szybkie przekazanie informacji o zagrożeniu pożarowym, a także sprawne sterowanie ewakuacją osób. To właśnie od niezawodności działania DSO zależy powodzenie całej akcji ewakuacyjnej.

Jakie obiekty wymagają zastosowania DSO?                    

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być stosowane w prywatnych lokalach oraz budynkach publicznych, gdzie poziom niebezpieczeństwa jest wysoki. Montaż systemów alarmowych nie jest wymagany we wszystkich obiektach. Rodzaje budynków, w których należy zastosować DSO reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem DSO jest wymagane w:

jedno- i wielokondygnacyjnych budynkach handlowych lub wystawowych,

– salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500,

– kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600,

szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,

– budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych,

– stacjach metra i stacjach kolei podziemnych,

– muzeach oraz zabytkach budowlanych,

– bankach i bibliotekach,

– dworcach i portach o liczbie miejsc powyżej 500 osób.

Obowiązek stosowania systemów DSO jest dokładnie sprawdzany i kontrolowany przez odpowiednie organy – szczególnie w dużych budynkach wysokich i wysokościowych, gdzie zagrożenie jest bardzo wysokie. System ten znacznie zwiększa bezpieczeństwo przebywających w danym budynku osób. Powinien być dostosowany do specyfiki danego obiektu, co oznacza konieczność uwzględnienia w projekcie aspektów technicznych i sposobu użytkowania budynku. Sposób montażu DSO określony został w normie branżowej PN-EN 60840 „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze”, a przeglądy techniczne i konserwacje powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.