baner

STRATEGIA PODATKOWA 2021


STRATEGIA PODATKOWA za rok 2021

Informacja „STEKOP” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 01.01.2021-31.12.2021

 

1. Wprowadzenie

Niniejsza informacja ma na celu wypełnienie obowiązku nałożonego na „STEKOP” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (nazywana dalej również Spółką) przez art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 01.01.2021 – 31.12.2021.

„STEKOP” Spółka Akcyjna dokłada wszelkich starań, aby w każdym obszarze, który jej dotyczy, wykazywać się najwyższym stopniem staranności. Dotyczy to zarówno dbałości o najwyższą jakość świadczonych usług czy należytego wywiązywania się z zawartych z kontrahentami umów, jak również dążenia do zgodności z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, w tym przepisami prawa podatkowego.

Spółka zarządza obszarem podatków w taki sposób, aby w możliwie wysokim stopniu ograniczyć ryzyko finansowe, osobiste i reputacyjne. Jednocześnie jest świadoma tego, że jako jeden z większych przedsiębiorców w kraju musi przyjmować wobec społeczeństwa, w tym wobec swych pracowników, postawę odpowiedzialną i wpisującą się w oczekiwane przez nich standardy etyczne. W obszarze zarządzania podatkami przejawia się to przede wszystkim w:

 • kalkulowaniu kwot zobowiązań podatkowych zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych i zgodnie z przepisami prawa,
 • terminowym regulowaniu kwot zobowiązań podatkowych,
 • terminowym i sumiennym wykonywaniu obowiązku płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń,
 • podejmowaniu decyzji biznesowych przede wszystkim w oparciu o względy biznesowe oraz ekonomiczne,
 • zaniechaniu tworzenia sztucznych konstrukcji, których celem byłaby wyłącznie bądź głównie optymalizacja podatkowa,
 • stosowaniu skutecznych mechanizmów zarządzania ryzykiem podatkowym we wszystkich obszarach, w których ryzyko to zostało zidentyfikowane,
 • utrzymywanie otwartych i opartych na wzajemnym szacunku relacji z organami podatkowymi.

Mamy nadzieję, że prowadząc w ten sposób działalność będziemy mogli nie tylko wypracowywać własny zysk, ale także przyczyniać się do wzrostu gospodarczego w kraju i w regionie oraz do zwiększania puli środków niezbędnych do finansowania celów publicznych.

Liczymy na to, że publikacja niniejszej informacji utrwali wizerunek Spółki jako podmiotu transparentnego i odpowiedzialnego w relacjach biznesowych i społecznych.

 

2. Podstawowe informacje o Spółce

„STEKOP”  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powstała w 1995 roku. Spółka prowadzi działalność usługową, produkcyjną i handlową. Jest producentem specjalistycznych urządzeń i systemów dla branży ochrony osób i mienia (produkcja urządzeń do systemów alarmowych i systemów transmisji alarmów). Świadczy pełen pakiet usług w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, usługi projektowania i budowy obiektów infrastruktury krytycznej ich wyposażenia oraz instalowania systemów kompleksowych i efektywnie wyodrębnionych, a także usługi utrzymania czystości. Usługi realizowane są w oparciu o rozbudowaną sieć placówek terenowych zlokalizowanych na znacznym obszarze kraju.  W spółce na koniec 2021 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 2 495 osób. Spółka oferuje ochronę fizyczną, m.in. jednostek wojskowych i banków, obiektów handlowych i przemysłowych, patrolowanie osiedli mieszkaniowych, ochronę imprez masowych, dozorowanie i wykonywanie zadań portierskich. „STEKOP” S.A. posiada jedno z najlepiej zorganizowanych centrów monitorowania w Polsce, które monitoruje obiekty i kieruje załogami interwencyjnymi w całym kraju. Spółka ma podpisane umowy o współpracy z kilkudziesięcioma agencjami ochrony, zapewniającymi reakcję profesjonalnych grup interwencyjnych. Pozwala to zapewnić ochronę kontrahentom posiadającym obiekty położone w różnych częściach Polski.

 

3. Informacje o stosowanych przez „STEKOP” Spółkę Akcyjną procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

 Strategia podatkowa realizowana przez „STEKOP” S.A. ma na celu zachowanie pełnej zgodności działań spółki z przepisami prawa podatkowego i zapewnić  terminowe wypełnianie przez nią obowiązków podatkowych. Funkcjonujące w Spółce w roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. procesy i procedury były adekwatne do obszarów, w których Spółka upatrywała ryzyka wystąpienia błędów.

Procedury te dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z należytym wykonywaniem wynikających z przepisów prawa podatkowego obowiązków w kontekście bieżącej działalności Spółki, tj. dotyczyły:

 • obiegu dokumentacji,
 • ustalania cen transferowych,
 • weryfikacji kontrahentów Spółki.

W 2021 r. zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami na bieżąco dokonywano weryfikacji w zakresie identyfikacji schematów podatkowych.

W związku z dokonywaniem w 2021 r. wypłat na rzecz podmiotów, na których nie ciąży w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, Spółka weryfikowała obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła.

 

4. Informacje o stosowanych przez „STEKOP” S.A. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 W roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie zawarła umowy współdziałania, uprzedniego porozumienia cenowego ani nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej przed klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania.

 

5. Informacje odnośnie do realizacji przez „STEKOP” S.A. obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

W roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. na Spółce ciążył obowiązek podatkowy w następujących podatkach:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek od nieruchomości.

Kwoty podatku wynikające ze złożonych zeznań o deklaracji zostały w całości uregulowane. Kwota podatku dochodowego od osób prawnych zapłacona przez Spółkę za 2021 r. wyniosła 1 803 572 zł. Za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. Spółka odprowadziła podatek od towarów i usług w łącznej kwocie 29 430 444 zł. Zapłacony przez Spółkę podatek od nieruchomości za 2021 r. wyniósł 53 241 zł.

W roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Spółka jako płatnik obliczała, pobierała i odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń, a także zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy należnej akcjonariuszom za 2020 r., a wypłaconej w roku 2021.

W roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Spółka prowadziła bieżącą analizę wszelkich zdarzeń i zachowań pod kątem ustalenia, czy noszą cechy schematów podatkowych. W okresie tym Spółka nie zidentyfikowała żadnych czynności ani zdarzeń, które nosiłyby cechy schematów podatkowych. W konsekwencji w roku podatkowym 01.01.2021-31.12.2021 r. nie zostały przekazane Szefowi KAS żadne informacje o schematach podatkowych.

 

6. Informacje o transakcjach dokonywanych przez „STEKOP” S.A. z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Spółka dokonała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych transakcji, których wartość przekraczała 5% jej sumy bilansowej aktywów ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Były to transakcje o łącznej wartości 70 399 178,27 zł,  z czego transakcji sprzedażowych Spółka dokonała na łączną wartość 228 519,35 zł, zaś transakcji zakupowych na łączną wartość 70 170 658,92 zł.

Do wyżej wymienionych transakcji zaliczają się:

 • „STEKOP-OCHRONA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP 5422685069 – najem lokalu, usługowe prowadzenie ksiąg, usługi ochrony fizycznej, refaktury, usługi konserwacji, instalacji podłączenia systemów alarmowych, nadzór techniczny nad systemem monitoringu, pozyskiwanie klientów, usługi sprzątania.
 • STEKOP PATROL sp. z o.o., NIP 9662104246 – najem lokalu, usługowe prowadzenie ksiąg, refaktury, usługi ochrony fizycznej,
 • STEKOP SERWIS sp. z o.o., NIP 9662134046 – najem lokalu, usługowe prowadzenie ksiąg;
 • Podlaski Fundusz Kapitałowy sp. z o.o., NIP 5421395257 – usługa konsultingowa;
 • STEKOP-DEVELOPMENT sp. z o.o., NIP 9662061904 – najem lokalu, usługowe prowadzenie ksiąg, usługi monitoringu, najem nieruchomości gruntowej, refaktury.

Spośród wymienionych wyżej transakcji wartość 5% sumy bilansowej aktywów Spółki ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego przekroczyły transakcje ze „STEKOP-OCHRONA” sp. z o.o. dotyczące nabycia od tego podmiotu usług ochrony fizycznej.

 

7. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez ”STEKOP” S.A. działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych ani zobowiązań podatkowych podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

8. Informacje o złożonych przez „STEKOP” S.A. wnioskach o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w 14b Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

 

9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.